Aktuality

Zápisy firem - pravidla

Obecná pravidla
Do katalogu CHCITOKVALITNĚ.CZ lze zařadit pouze zápisy aktivních českých firem a institucí nebo českých zastoupení mezinárodních firem a institucí. Zahraniční subjekty mohou mít v omezené míře odkazy (nikoli zápisy) v katalogu WWW stránek v příslušných kategoriích.

Název firmy
Název firmy musí být uveden v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES).

Adresa firmy
Zadejte přesnou adresu provozovny firmy, neboť podle ní se provádí regionalizace v katalogu - pro uživatele velice jednoduchá možnost, jak najít firmu přímo v regionu, ve kterém danou službu hledají.

Kontaktní údaje
Do zápisu lze uvést 1-2 kontaktní telefonní čísla, e-mail, web. Vaší firmy.

URL - adresa WWW stránek
Uvedená WWW adresa má mít obsah nejlépe v českém nebo slovenském jazyce. Lze uvést i cizojazyčné stránky, pokud neexistuje česká verze, ale musí patřit firmě nebo její mateřské organizaci. WWW adresa musí odkazovat na hlavní stránky firmy, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny s www před doménou, pokud tak v tomto tvaru fungují.

Pokud firma nemá vlastní WWW stránky, nelze místo nich použít záznam z jiné databáze či adresáře firem. V takovém případě zůstane kolonka "WWW stránka" nevyplněna.

Popis činnosti
Popis činnosti firmy musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce.

Délka popisu u zápisu ZÁKLADNÍ ZÁPIS je limitována 200 znaky, u ostatních zápisů 500 znaky (písmena včetně mezer a interpunkce).

V popisu činnosti nesmí být:
 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • žádné zmínky o konkurenci
 • informace o adrese a regionu firmy
 • jakékoli kontaktní informace, jméno firmy
 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro hledání
 • jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.)
Konečnou podobu popisu činnosti u firemního zápisu určují administrátoři katalogu a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění.

Kategorie
Každý zápis firmy může být zařazen v jedné kategorii. Musí se jednat o kategorii co nejpřesněji vystihující činnosti firmy.

Fotografie a loga
K zápisu ZÁKLADNÍ ZÁPIS není možno přidat fotografii, také není možné umístit fotografie výrobků, reklamní letáky, logo firmy, textová sdělení (slogany, ceny). K ostatním zápisu můžete přidat 1 logo firmy a počet fotografií dle typu zápisu. Logo musí zastupovat značku firmy, musí se skládat z písmového názvu firmy doplněného grafickým symbolem a nesmí se jednat o fotografii. Do fotografie není možné umístit různé reklamní letáky, logo firmy, případně náhledy webových stránek (výjimka – firma, která se výrobou webových stránek zabývá). Fotografie ani loga nesmí obsahovat jakékoliv reklamní sdělení, slogany nebo cenu. Konečnou podobu negarantovaného firemního zápisu určují administrátoři katalogu CHCITOKVALITNĚ.CZ a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.


Reklamní zápisy – pravidla

Délka textu
Jednotlivé části reklamního textu musí mít správnou délku.

ZVÝRAZNĚNÝ ZÁPIS: max.100 znaků pro nadpis, 500 znaků pro text

Požadované délky nesmí být dosaženo vypouštěním mezer, čárek nebo jiných znaků. Slova popisku nebo nadpisu se nesmějí rozdělovat do více řádků.

Reklamní nadpis i text:
 • musí být psán česky a v soul style="list-style-type: square" adu s platnými pravidly pravopisu
 • musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou přípustné
 • musí mít za tečkami a čárkami mezery, tak jak je běžné v českých textech
 • musí souviset s obsahem stránky, na kterou odkazuje
 • má povolena velká písmena pouze na začátku vět, na začátku vlastních jmen a u obecně známé a doložitelné podoby obchodní značky nebo produktu (BMW apod.)
 • nesmí obsahovat nespisovné nebo vul style="list-style-type: square" gární výrazy
 • nesmí obsahovat neobvyklé zkratky vzniklé zkrácením běžného slova (posyb., veř., spotřeb., digit., intern., a podobné)
 • nesmí mít nadměrnou interpunkci (např. smajlíky, tři tečky, opakované vykřičníky, dále nestandardní znaky jako třeba ©, ®, ¦, ™ apod.)
 • nesmí přímo zmiňovat konkurenci a být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze
 • nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele
 • musí být ve shodě s Všeobecnými podmínkami a v soul style="list-style-type: square" adu s platnými zákony ČR
Uvedení cen v reklamním textu:
 • veškeré zmínky o cenách, slevách, nebo že je něco zdarma, musí být pravdivé
 • uvádíte-li výslovně, že je nějaká věc zdarma, nesmí být podmíněna zaplacením jiné nesouvisející věci

Zakázány jsou reklamní texty:
 • propagující všechny nelegální činnosti, například (ale nikoli pouze) drogy, nelegální software nebo nelegální sdílení autorských děl
 • v rozporu s dobrými mravy, či které jsou podvodné a nemorální

Obrázek
Použitý obrázek nesmí vyvolávat asociaci s nelegální, diskriminační nebo erotickou tématikou (například drogy, alkohol, pornografie, náboženské symboly, svastika apod.). Erotická témata lze zobrazovat pouze v kategoriích, které vyžadují potvrzení uživatele o zletilosti.

Pravidla pro zobrazené URL (viditelné URL):
 • musí odpovídat doméně cílového URL
 • nesmí obsahovat háčky, čárky a mezery

Pravidla pro cílové URL
Stránka, na kterou inzerát vede, musí splňovat následující:
 • nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci softwaru
 • nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna nebo automatickou instalaci active-x prvku
 • musí být v soul style="list-style-type: square" adu s českými zákony
 • nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo jinou reklamu
 • ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět