Aktuality

Obchodni podmínky

Všeobecné podmínky firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků pro umístění na stránkách katalogu www.chcitokvalitne.cz:

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.chcitokvalitne.cz je Jiří Michalík se sídlem Praha 8, V mezihoří 1101/7, PSČ 180 00, IČ:87976331, DIČ:CZ8110304136 (dále jen“Provozovatel“). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy k prezentaci firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru dostupném na internetové adrese www.chcitokvalitne.cz, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

1.2. Objednatel prezentace firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků , tj. zadavatel prezentace (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní plochy.


2. Zadání prezentace

2.1. Rezervovaná plocha a pozice pro prezentaci musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

2.2. Plocha a pozice pro prezentaci se objednává na základě písemné, faxové nebo emailové objednávky zadavatele a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem příslušné prezentace. Pro objednávky přijaté prostřednictvím obchodní sítě marketingových poradců Provozovatele nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem příslušné prezentace. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Zadavateli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel si však vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím prezentace dle objednávky.

2.3. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení, užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví obsažených v prezentaci, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel objednávky dává Provozovateli, současně s dodáním prezentačních podkladů, souhlas s šířením dané prezentace prostřednictvím stránek katalogu www.chcitokvalitne.cz v rámci celosvětové počítačové sítě internet.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit zveřejnění prezentace pokud:


1. nosič prezentace není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či podklady neodpovídají těmto Všeobecným podmínkám,
2. prezentace je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění prezentace umístěných v katalogu Provozovatele.


3. Finanční podmínky

3.1. Cena je kalkulována na základě platného ceníků Provozovatele pro uvedené období. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

3.2. Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Pro obchodní službu, tedy pro síť marketingových poradců však platí, že Provozovatel požaduje vždy platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před dohodnutým zveřejněním prezentace, není-li žádný termín dohodnut musí být částka připsána nejpozději v den splatnosti faktury. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen prezentaci realizovat. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky. V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy musí tak učinit do 14 dní od uzavření smlouvy a je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši sjednané ceny dle dané objednávky. Pokud dojde k neuhrazení sjednané částky v řádném termínu, souhlasí Zadavatel se zveřejněním této skutečnosti na webových stránkách Provozovatele.


4. Reklamace


4.1. Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele. Reklamce podané emailem, faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně uplatněné a to nejpozději však v poslední den dané prezentace. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30dnů pro rozhodnutí o reklamaci.


5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.

5.2. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky).

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

5.4. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2011

pravidla pro zápisy firem